logo
รายชื่ออาจารย์
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายชัยวุฒิ      โกเมศ
อาจารย์
2
นางพิกุล      แสงงาม
อาจารย์
3
นายวีรศักดิ์      ฟองเงิน
อาจารย์
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์      ศรีสวการย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย      ศรีสวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6
นายสุรพงษ์      เพชรหาญ
อาจารย์

สรุปจำนวนอาจารย์ ตามตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ
ตำแหน่ง
จำนวน
1
อาจารย์
4
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2
3
รองศาสตราจารย์
-
4
ศาสตราจารย์
-
รวม
6

สรุปจำนวนอาจารย์ ตามระดับการศึกษา
ลำดับ
ระดับการศึกษา
จำนวน
1
ปริญาโท
6
2
ปริญาเอก
-
รวม
6