logo
รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสหมู่เรียน 521224201
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายสุรพงษ์ เพชรหาญ
ที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
1
52122420101
นายกิตติพล   สติแน่
2
52122420102
นายเกรียงไกร   มานะดี
3
52122420104
นายจักรพันธ์   ฝึกฝน
4
52122420105
นางสาวจิตราวดี   ลาแก้ว
5
52122420106
นางสาวเจนจิรา   กาวิรุณธ์
6
52122420107
นางสาวชุลีพร   คำราช
7
52122420108
นายณัฐพล   ขัดสี
8
52122420109
นายทรงวิทย์   เนืองหล้า
9
52122420110
นายทิวากร   ประสงค์
10
52122420112
นายธีรพงษ์   จิโนคุณ
11
52122420113
นายนนทิวัฒน์   แก้วงาม
12
52122420115
นางสาวพรธิวา   คำลือ
13
52122420116
นางสาวพัชรินทร์   จันแก้ว
14
52122420117
นายพิทักษ์   ปันแก้ว
15
52122420119
นายมังกร   คุณอุตส่าห์
16
52122420120
นายมาฆะรัตน์   แสงอนันต์
17
52122420121
นางสาวรัชนี   หลงลืม
18
52122420122
นางสาวรัตนาภรณ์   แปงบุญเรือง
19
52122420123
นายราเชนทร์   บุญถาวร
20
52122420124
นายลิขสิทธิ์   เทพเสน
21
52122420125
นางสาววราภรณ์   กุมภาพันธ
22
52122420126
นางสาววัลย์ลดา   วลัยพรพงศ์
23
52122420130
นายสิรวิชญ์   ภิละลัย
24
52122420131
นางสาวสุนีย์พร   มีสี
25
52122420132
นางสาวสุภาพรณ์   เมืองงาว
26
52122420134
นายอนรรฆ   นันตาน้อย
27
52122420135
นายอภิชาติ   มโนรมย์ชื่น
28
52122420136
นายอภิสิทธิ   รินคำ
29
52122420137
นายสถาพร   ทะวะละ
30
52122420138
นายอรรถพล   ปัญญา
31
52122420139
นายอรุณ   ใหม่โพธิ์
32
52122420140
นายอัศดาวุฒิ   เครืออุ่น
33
52122420141
นายอานนท์   แก้วยองผาง
34
52122420142
นางสาวอุดมลักษณ์   นิยมพัฒนารักษ์
35
52122420143
นายอุเทน   ดะระศิริ
36
52122420145
นายมงคล   ยุชมภู

รหัสหมู่เรียน 531224201
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายวีรศักดิ์ ฟองเงิน
ที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
1
53122420101
นายกิตติพันธ์   โพธิ์ปั้น
2
53122420102
นายกิตติพันธ์   ฟูธรรม
3
53122420104
นายจิณณวัตร   ปิยานันท์
4
53122420105
นางสาวจิราพร   คันธาใจ
5
53122420107
นายชัยศิลป์   ธิลำพูน
6
53122420108
นายณัฐวุฒิ   นวลอินทร์
7
53122420109
นายดนุพล   กันทากาศ
8
53122420110
นางสาวดาริกา   ประเสริฐ
9
53122420111
นางสาวดาริน   นันใจ
10
53122420112
นายนเรศ   หมายหมั้น
11
53122420113
นางสาวนฤภร   อัคจร
12
53122420114
นายนันทกร   เต๊ะปานันท์
13
53122420115
นายปราโมทย์   ปัญญาโต
14
53122420116
นายพงศกร   วรรณภิละ
15
53122420119
นายธีรชาติ   ธีรกานต์กุล
16
53122420120
นางสาวภดาชไม   โด่งดัง
17
53122420122
นายภานุพงศ์   รัตนพัทธยากร
18
53122420123
นางสาวมณีงาม   ชุมภูปัน
19
53122420125
นางสาวมนัชญา   สายเครือมอย
20
53122420126
นายรวิภาส   โชคชนะกิจ
21
53122420127
นางสาวรัตติกาล   นันติ
22
53122420128
นายรุ่งเพชร   กามาด
23
53122420130
นางสาววนิดา   ทักสิน
24
53122420132
นายวุฒิพงค์   ทำอินแก้ว
25
53122420133
นายศตวรรษ   สุรินต๊ะ
26
53122420134
นายศิริมงคล   วงค์ฟู
27
53122420135
นางสาวศุภกานต์   บุญยงค์
28
53122420136
นายสกรรจ์   ทาวี
29
53122420138
นายสิทธิชัย   แก้วทอง
30
53122420140
นางสาวศิริขวัญ   คำทา
31
53122420141
นายสุพล   เงินชุ่ม
32
53122420142
นายหนุ่ม   วิสาระพันธ์
33
53122420143
นายอนุวัตน์   อุดจอม
34
53122420145
นางสาวอรพรรณ   ใจจิตต์
35
53122420147
นายสถาพร   กันทาดง

รหัสหมู่เรียน 541224201
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย ศรีสวย
ที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
1
54122420101
นายกฤษดาพงษ์   วงค์โปน
2
54122420103
นางสาวกิตติญา   สี่พร
3
54122420104
นายคามิน   แข็งธัญญกิจ
4
54122420105
นายจักรพันธ์   ขันนาแล
5
54122420106
นายจารุพงษ์   ปันดี
6
54122420107
นายจารุพงษ์   ค้ำจุน
7
54122420108
นายชยกร   ใจสุยะ
8
54122420109
นายชัยวัฒน์   อาจตรา
9
54122420111
นายณัฐกรณ์   กานันชัย
10
54122420112
นายทินกร   กำลังว่อง
11
54122420114
นางสาวนิจรินทร์   ปิ่นฝั้น
12
54122420115
นางสาวนุจรินทร์   กันทาฟัง
13
54122420116
นางสาวนุชรัตน์   รักมาก
14
54122420118
นายพิชิตพล   ด้วงบุญมา
15
54122420119
นางสาวภัทรมล   สายหนิ้ว
16
54122420122
นายรังสรรค์   แสนโคตร
17
54122420123
นายวศิน   อนุนิวัฒน์
18
54122420124
นายวสันต์   การเพียร
19
54122420125
นายวัฒนา   แข็งแรง
20
54122420126
นายศตวรรษ   รัตถา
21
54122420127
นางสาวศุภการณ์   แตชะวงค์
22
54122420128
นายสิทธิชัย   แสนแอ
23
54122420129
นายสุทธิพงศ์   ปันตา
24
54122420131
นางสาวเสาวลักษณ์   สุภาติ
25
54122420132
นายอนุวัฒน์   สมวงค์
26
54122420133
นายอภิเชษฐ์   บุญทาเม
27
54122420134
นายอภิวัฒน์   คิดธิวงศ์
28
54122420135
นางสาวอรพรรณ   วงศ์อินทร์
29
54122420136
นางสาวอัญชัน   อุดสม
30
54122420137
นายอำพล   ทองทำ

รหัสหมู่เรียน 551224201
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
1
55122420101
นางสาวนส.กนกนันท์   นิตย์สุข
2
55122420102
นางสาวกัญญามาศ   ก้อนทอง
3
55122420103
นายกิตติพงษ์   ปินตาดง
4
55122420104
นายจักริน   บุญเกิด
5
55122420105
นางสาวเจนจิรา   ทิพย์วงศ์
6
55122420106
นายเจษฎา   วงค์คำลือ
7
55122420107
นายชาติชาย   ชูทรัพย์เจริญ
8
55122420108
นายณัฐนันท์   จันมา
9
55122420109
นายนัฐพล   เทพกัน
10
55122420110
นายนัฐวิทย์   ศรีธิกิจ
11
55122420111
นายธิชากร   ไชยวงศ์
12
55122420112
นางสาวธดาพร   ต้อนรับ
13
55122420113
นายธีรภัทร   เตชะฤทธิ์
14
55122420114
นายบิลสันต์   แสงกาศ
15
55122420115
นายพัฒนากร   อุ่นใจ
16
55122420116
นางสาวพันทิวา   ปิงยศ
17
55122420117
นายภิธากร   ลังกาเปี้ย
18
55122420118
นางสาวมณฑิรา   กลิ่นหอม
19
55122420119
นายโยธิน   ปินใจ
20
55122420120
นางสาวรัตติภรณ์   อ้ายวงค์
21
55122420121
นายวชิระ   เตชะมงคล
22
55122420122
นายวณิตชา   ก๋าแก่น
23
55122420123
นางสาววารุณี   สมเพียร
24
55122420124
นายวิรัฒน์   บุราณรัตน์
25
55122420125
นายศิวภูมิ   สายอ้าย
26
55122420126
นายศุภกิจ   พุทธเมฆ
27
55122420127
นายสุริยา   กล้าหาญ
28
55122420128
นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจชุ่ม
29
55122420129
นายอนุวัต   จันทร์หาญ
30
55122420130
นายอภิสิทธิ์   สิงห์คำ