ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยพายัพได้รับอนุญาตให้ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2530 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเรื่อยมา โดยในวันที่ 26 เมษายน 2553 ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอนุมัติให้เปิดสอนภาคค่ำ และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ปัจจุบันสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์(วิชาโท) 2. หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกส์(วิชาโท) 3. หลักสูตรการสื่อสารข้อมูลและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์(วิชาโท) ปรัชญา “ลึกซึ้งวิชาการ สามารถประยุกต์ใช้ พร้อมก้าวไปกับเทคโนโลยี เพื่อเพาะต้นกล้าไอที พร้อมโตเต็มที่รับใช้สังคม” ปณิธาน มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณภาพทางวิชาการ