logo

กิจกรรมบริการวิชาการ

 

โครงการอบรมสร้างพลัง พัฒนาวินัย ประจำปี พ.ศ. 2556

 

โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2556

 

นักคึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อบรมการสร้าง Album รูปด้วยโปรแกรม Powerpoint โรงเรียนบ้านกาศเฆม

download เอกสารประกอบการอบรม [วันที่ 29/ส.ค./2554] สรุปผลการดำเนินงาน

นักคึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และวินโดว์เบื้องต้น โรงเรียนอนุบาลเกาะคา

download เอกสารประกอบการอบรม [วันที่ 26/ส.ค./2554] สรุปผลการดำเนินงาน

นักคึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อบรมการสร้าง Filb album โรงเรียนปงแสงทองวิทยาคม

download เอกสารประกอบการอบรม [วันที่ 5/ก.ย./2554] สรุปผลการดำเนินงาน

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านฝ่อนวิทยา

download เอกสารประกอบการอบรม [วันที่ 30/กค/2553] สรุปผลการดำเนินงาน

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดอบรมการตกแต่งภาพด้วย Photoshop โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา

[วันที่ 31/กค/2552]

kilprachar

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการตกแต่งภาพด้วย Photo Scape โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

[วันที่ 31/กค/2552]

anuban

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

[วันที่ 31/กค/2552]
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแม่ทะวิทยา

[วันที่ 31/กค/2552]

mathavit

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมโปรแกรม Proshow Gold โรงเรียนบ้านปงดอน

[วันที่ 27/กค/2552]

pogdon

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร ์โรงเรียนบ้านแม่ตา

[วันที่ 27/กค/2552]

maeta
 
 

 
   

ส า ข า ว ิช า วิ ท ย า ก า ร ค อ ม พ ิว เ ต อ ร์   ค ณ ะ ว ิท ย า ศ า ส ต ร์   ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ช ภ ัฏ ล ำ ป า ง
119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100