logo

ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ - นามสกุล : นายชัยวุฒิ โกเมศ
ลำดับที่
ประเภทผลงาน
เรื่อง
ปี
1
ตำรา การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต
2555
2
งานวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบยีดหยุ่นสำหรับการจัดการความรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
2555
3
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบเว็บไซต์วัดไทยล้านนา
2555
4
งานวิจัย การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกาา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2555
5
งานวิจัย การสร้างตัวอย่างเพื่อบูรณาการความรู้ข้อมูลด้วยเวบเซอร์วิส
2555
6
งานวิจัย ความรู้และเจตคติที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2555

ชื่อ - นามสกุล : นางพิกุล แสงงาม
ลำดับที่
ประเภทผลงาน
เรื่อง
ปี
1
เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี
2555
2
ตำรา โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
2555

ชื่อ - นามสกุล : นายวีรศักดิ์ ฟองเงิน
ลำดับที่
ประเภทผลงาน
เรื่อง
ปี
1
งานวิจัย การพัฒนาระบบเตือนภัยพื้นที่จุดเสี่ยงสำหรับลุ่มแม่น้ำวังโดยใช้เครื่องสมองกล
2555
2
งานวิจัย ระบบสมองกลฝังตัวรายงานข้อมูลระดับน้ำหน้าเขื่อนกิ่วลมบนเว็บเพจ
2555

ชื่อ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ลำดับที่
ประเภทผลงาน
เรื่อง
ปี
1
งานวิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2555
2555
2
ตำรา ระบบฐานข้อมูล
2555

ชื่อ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย ศรีสวย
ลำดับที่
ประเภทผลงาน
เรื่อง
ปี
1
เอกสารประกอบการสอน อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
2555

ชื่อ - นามสกุล : นายสุรพงษ์ เพชรหาญ
ลำดับที่
ประเภทผลงาน
เรื่อง
ปี
1
งานวิจัย ระบบฐานข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา ตำรวจภูธร จ.ลำปาง
2555