logo
รายละเอียดโครงการ
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วันสิ้นสุด
งบแผ่นดิน
งบรายได้
หัวหน้าโครงการ
ผู้รับผิดชอบร่วม
การดำเนินงาน
1
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 20 ก.ย. 2556
64240

สาขาวิชา
-
กำลังดำเนินการ
2
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 20 ก.ย. 2556

5000
สาขาวิชา
-
กำลังดำเนินการ
3
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้มีส่วนร่วมของผู้มีประสบการณ์ภายนอกสาขา 20 ก.ย. 2556
5600

นายชัยวุฒิ โกเมศ
-
กำลังดำเนินการ
4
จัดหาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 มี.ค. 2556
487000

นายชัยวุฒิ โกเมศ
-
ดำเนินการแล้ว
5
สนับสุนการติดตามการดำเนินงานหลักสูตร 10 มี.ค. 2556

2400
สาขาวิชา
-
กำลังดำเนินการ
6
สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน (จำนวน 2 เรื่อง) 20 ก.ย. 2556
4000

สาขาวิชา
-
กำลังดำเนินการ
7
ประชุม KM เรื่อง "เทคนิคการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์" 20 ก.ย. 2556

960
สาขาวิชา
-
ยังไม่ได้ดำเนินการ
8
จัดทำมาตรฐานและส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 20 ก.ย. 2556

5000
สาขาวิชา
-
กำลังดำเนินการ
9
พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรม ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 10 มี.ค. 2556
20000

นายชัยวุฒิ โกเมศ
-
ยังไม่ได้ดำเนินการ
10
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการวิชาชีพ 20 ก.ย. 2556

3000
นายวีรศักดิ์ ฟองเงิน
-
ดำเนินการแล้ว
11
สัมนานำเสนอผลการฝึกประบการณ์วิชาชีพ 20 ก.ย. 2556

2500
นายวีรศักดิ์ ฟองเงิน
-
กำลังดำเนินการ
12
นิเททศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 มี.ค. 2556
6000

นายวีรศักดิ์ ฟองเงิน
-
ยังไม่ได้ดำเนินการ
13
อบรมพัฒนาศักยภาพการพัฒนาซอฟท์แวร์ 10 มี.ค. 2556
5600

นายชัยวุฒิ โกเมศ
นายวีรศักดิ์ ฟองเงิน
ยังไม่ได้ดำเนินการ
14
นำนักศึกษาไปทัศนศึกษา ประชุม สัมนาวิชาการ 10 มี.ค. 2556
24400

นางพิกุล แสงงาม
-
ดำเนินการแล้ว
15
อบรมปรับพื้นฐานความรู้วิชาแกน ตามกรอบ TQF ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 10 มี.ค. 2556
5600

นายชัยวุฒิ โกเมศ
-
ดำเนินการแล้ว
16
คอมพิวเตอร์อาสา ต้นกล้าคุณธรรม 10 มี.ค. 2556
5000

นายสุรพงษ์ เพชรหาญ
-
ยังไม่ได้ดำเนินการ
17
สนับสนุนงานวิจัยที่บูรณาการงานบริการวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง 10 มี.ค. 2556
10000

นายสุรพงษ์ เพชรหาญ
-
กำลังดำเนินการ
18
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ บูรณาการงานบริการวิชาการ 10 มี.ค. 2556
30000

สาขาวิชา
-
ยังไม่ได้ดำเนินการ
19
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 10 มี.ค. 2556
10000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย ศรีสวย
-
กำลังดำเนินการ
20
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีชุมชน เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (จำนวน 2 แห่ง) 10 มี.ค. 2556
10000

นางพิกุล แสงงาม
-
ยังไม่ได้ดำเนินการ
21
โครงการคาราวานเทคโนโลยีคอมพิวเอร์ สู่ชุมชน (จำนวน 2 แห่ง) 10 มี.ค. 2556
10000

สาขาวิชา
-
ยังไม่ได้ดำเนินการ
22
สนับสนุนวิจัยสำรวจความต้องการงานบริการวิชาการด้านไอซีทีของชุมชน เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาค 10 มี.ค. 2556
4000

นางพิกุล แสงงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ยังไม่ได้ดำเนินการ
23
วัสดุสนับสนุนการดำเนินงานบริการวิชาการ 10 มี.ค. 2556
5000

สาขาวิชา
-
กำลังดำเนินการ