บุคลากร


อ.ชัยวุฒิ โกเมศ

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

chaivut.z@gmail.com

ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.บ.สถิติศาสตร์

somsak@lpru.ac.th

ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

weerasak_i@hotmail.com

ผศ.สมัย ศรีสวย

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

srisuay@thaimail.com

อ.พิกุล แสงงาม

วท.ม.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

pikul_jew@hotmail.com

อ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ

วท.ม.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหหกรรม

p_surapong@hotmail.com