Computer-Science

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563
ประกาศระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เรียนเชิญอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563