ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริการการศึกษาร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดระบบรายงานผลคุณภาพการสอนของอาจารย์
ประกาศระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563
ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รับหลักฐานการศึกษาได้แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563

กิจกรรมภายใน